Duurzame groenten door duurzame landbouw en logistiek

Duurzaamheid zit in ons DNA

Onze missie is om miljoenen mensen in Nederland en daarbuiten jaarrond van onze groenten te voorzien. Wij hebben regie over onze hele en duurzame groenteketen; van de zaadjes die in de grond worden geplant tot de groenten op het bord van de consument. Wij nemen deze verantwoordelijkheid serieus en zetten ons elke dag in om meer te doen voor mens en milieu.

Duurzame groenten door duurzame landbouw en logistiek
Duurzame keuzes in de volledige keten van groenteteelt en transport Duurzame keuzes in de volledige keten van groenteteelt en transport Duurzame keuzes in de volledige keten van groenteteelt en transport Duurzame keuzes in de volledige keten van groenteteelt en transport

Duurzaamheid begint bij de bron

Wij zijn The seed to plate company. Daarom kunnen we - als het om duurzaamheid gaat - invloed uitoefenen op alle actoren in de supply chain, van de bodem van de teler tot het welzijn van onze mensen. We hebben al onze impactgebieden ondergebracht in een uitgebreide duurzaamheidsaanpak  met twee strategische pijlers: Happy & Healthy Earth en Happy & Healthy People.

Bekijk hier onze CSR brochure

 

 

Maria Oliveira

Manager Sustainability

“Het hoort bij onze duurzame plicht om transparant te zijn in de keten. Zowel de klant als de consument vraagt daarnaar.”
Happy & Healthy earth Happy & Healthy earth Happy & Healthy earth Happy & Healthy earth

Happy & Healthy Earth

In onze missie om bij te dragen aan een gezonde, welvarende aarde richten we ons in onze duurzame bedrijfsvoering op twee impactgebieden: onze ecologische voetafdruk verkleinen en biodiversiteit bevorderen. Wij doen dit onder andere door zonnepanelen te plaatsen, bodemverstoring tot een minimum te beperken, het gebruik van pesticiden te verminderen en het waterbeheer te verbeteren.

CO2-voetafdruk verkleinen

Klimaatactie

We meten onze CO2-voetafdruk om inzicht te krijgen in waar onze uitstoot vandaan komt zodat we doelgericht actie kunnen ondernemen. Op vijf belangrijke pijlers hebben we acties ingezet om onze CO2-uitstoot sterk terug te dringen: grondstoffen, transport, energie, waste en verpakking. 

Onze doelen

Samen met Agrial hebben we in ons klimaatplan voor 2035 een duidelijk doel gesteld om de CO2- emissies die tot onze directe verantwoordelijkheid behoren (transport, energie, waste en verpakking) met 50% te verminderen. De totale CO2-voetafdruk van de hele keten verkleinen we met 35%. Zie ook Taking actions on climate - Agrial

Deze duurzaamheidsdoelstellingen zijn gevalideerd door het Science Based Target Initiative (SBTi). Science Based Targets zijn op klimaatwetenschap gebaseerde doelen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen die nodig zijn om het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Yolande van den Boom

COO

“In onze teeltbedrijven in Senegal zijn we met een zonnepanelenprogramma gestart voor het opwekken van energie voor onze irrigatiesystemen. Hiermee verwachten we ons huidige dieselverbruik te halveren en een belangrijke stap in ons CO2-reductieplan te zetten.''

Biodiversiteit herstellen

Duurzaamheid begint bij de bron

Om de gezondheid van de grond te verbeteren, zijn we een aantal projecten gestart. We rollen geleidelijk duurzame landbouwpraktijken uit waarbij de bodem niet of minder hoeft te worden bewerkt. Daarnaast werken we met teeltrotatie en hebben we een waterbesparingsprogramma opgezet voor onze teeltlocaties.

Meer biologische teelt

Elk jaar telen we meer groenten volgens biologische teeltmethoden. Hierbij worden geen chemische stoffen gebruikt. In plaats van pesticiden en kunstmest gebruiken we uitsluitend natuurlijke middelen, waarmee we onze ecologische voetafdruk zowel op de bodem als op het grondwater aanzienlijk verkleinen. We brengen momenteel ons gebruik van pesticiden en biologische teeltmethoden in kaart, zodat we onszelf concrete duurzame doelen kunnen stellen.

Duurzaam waterbeheer

In 2022 zijn we ons inkoopteam gaan trainen om onze due diligence op het gebied van mens en milieu te verbeteren bij de selectie van nieuwe leveranciers of bronnen voor onze groenten. Daarnaast gaan we met onze productielocaties en telers in de wereld werken aan de implementatie van erkende normen voor het waterbeheer. We willen dat in 2025 minimaal 70 procent van ons volume afkomstig is van bronnen die aan de normen voor waterbeheer voldoen.

Duurzame groenteteelt Duurzame groenteteelt Duurzame groenteteelt Duurzame groenteteelt

Duurzame groenteteelt

Een van de manieren om de biodiversiteit te bevorderen is goed kijken naar de wisseling van de gewassen op de velden; wat werkt goed en wat niet. De lessen uit onze biologische teelt nemen we mee naar de gangbare teelt. In onze manier van werken proberen we ons zoveel mogelijk aan te passen aan het klimaat.   

Rik Hidding

Product Coördinator

“Wij voeden niet de plant, wij voeden de grond, zodat de grond de plant voedt. Die mindset maakt het verschil als het gaat om duurzame landbouw.”
Happy & Healthy people Happy & Healthy people Happy & Healthy people Happy & Healthy people

Happy & Healthy People

Het welzijn van onze mensen, onze gemeenschappen en onze consumenten staat bij ons centraal. In onze bedrijfsvoering richten we ons op twee impactgebieden: productkwaliteit & -integriteit en het welzijn van onze mensen, gemeenschappen & consumenten. Wij doen dit door de klanttevredenheid te verbeteren, ons ethiek- en nalevingsprogramma uit te voeren, ervoor te zorgen dat onze medewerkers minimaal het vastgestelde leefbaar loon krijgen en door de medewerkersbetrokkenheid te vergroten.

Productkwaliteit en productintegriteit

Naleving van arbeidsnormen

We hanteren een strikt sociaal nalevingsprogramma. In 99 procent van onze herkomstgebieden met een hoog risico hebben we audits uitgevoerd op naleving van sociale wetgeving. Al onze producten voldoen aan de wettelijke normen en certificeringen. Maar we beperken ons niet alleen tot naleving van regelgeving. Waar we mogelijkheden zien om milieu- of maatschappelijke risico's te verkleinen, nemen we maatregelen om deze kwesties aan te pakken. Primeale United is tevens lid van SEDEX - een toonaangevend platform voor verantwoorde aanvoer van producten dat ethisch verantwoord ondernemen en ethisch verantwoorde praktijken in wereldwijde toeleveringsketens stimuleert.

Groenten van hoge kwaliteit

Het is onze missie om miljoenen mensen in Nederland en daarbuiten jaarrond van groenten van hoge kwaliteit te voorzien. Door de kracht van de natuur en de kennis en ervaring van onze telers optimaal te benutten, kunnen we groenten leveren waar we echt trots op zijn; kwalitatief hoogwaardige, lekkere en duurzame groenten. 

Bekijk onze kwaliteitscertificaten

Bijdragen aan het welzijn van onze mensen en gemeenschappen

Verbetering levensomstandigheden in onze waardeketen

Om de levensomstandigheden van de mensen in onze waardeketen te verbeteren, investeren we in lokale projecten. Zo verstrekken we bijvoorbeeld microkredieten aan onze medewerkers in Senegal en investeren we in kinderopvang voor de gemeenschappen in Marokko waar we actief zijn. Daarnaast bevorderen we op al onze locaties een nul-ongevallen-cultuur door een continue en proactieve aanpak van risicobeheer en ongevallenpreventie. Zo verzorgen we bijvoorbeeld een leiderschapstraining over gezondheid en veiligheid voor onze managers en ons dagelijks bestuur.

Bevordering leefbaar loon

We blijven ons inzetten voor een leefbaar loon voor de mensen in onze supply chain en streven ernaar dat onze directe medewerkers in 2030 minimaal het in hun land vastgestelde leefbaar loon krijgen. In 2023 gaan we onze productielocatie in Senegal evalueren. Mochten we vaststellen dat men te weinig betaald krijgt, dan komen we met een actieplan om deze loonkloof uiterlijk in 2030 te dichten. Dit zullen we samen met de relevante stakeholders doen.

Maria Oliveira

Manager Sustainability

“Als onderdeel van ons lopende due diligence-onderzoek op het gebied van mens en milieu hebben we met behulp van de IDH Salary Matrix een loonanalyse uitgevoerd voor onze eigen teeltbedrijven in Marokko. We zijn blij te kunnen bevestigen dat al onze medewerkers in Marokko een salaris krijgen dat boven het vastgestelde leefbaar loon ligt.”
Duurzame groenten en een duurzame keten Duurzame groenten en een duurzame keten Duurzame groenten en een duurzame keten Duurzame groenten en een duurzame keten

Duurzame groente begint bij een duurzame keten

En die duurzame keten, dat zijn wij niet alleen. We werken dan ook graag met onze partners samen aan goede duurzaamheidsinitiatieven. Ben je benieuwd naar onze projecten of zie je een kans om samen te werken? Neem dan contact op met Maria Oliveira.